Just nu‎ > ‎

ProgramHär är den färdiga texten till vårt lokala program. Den håller som bäst på att layoutas för tryck också.


Kommunpolitiskt

program


Miljöpartiet de gröna

i Falköping


Sveriges bästa skola

Sveriges bästa mat

Sveriges bästa livskvalitet

KLIMAT OCH ENERGI


Den gröna omställningen kräver lokala beslut utifrån ett globalt perspektiv. Falköpings kommun har goda förutsättningar att vara en förebild bland kommuner med våra redan gjorda investeringar, våra gröna näringar och vår optimala placering för vindkraftverk.


Vi vill

 • inrätta en fullmäktigeberedning för hållbar utveckling.

 • att Falköpings kommun ska bli en fossilbränslefri kommun senast 2018.

 • att vi ska vara självförsörjande på energi.STADSBYGGNAD

Goda idéer och välplanerade städer är en förutsättning för att vi ska klara omställningen till ett fossilfritt samhälle. Att planera och bygga energisnålt och med så lite behov av transporter som möjligt, både av människor och gods, hjälper oss på sikt att nå målen.


Vi vill

 • att stadsbyggnad utgår från kollektiv- och cykeltrafik

 • stödja initiativ för stadsodling och egen elproduktion

 • prioritera ekologiskt hållbara och energieffektiva byggnader


INFRASTRUKTUR

Liksom stadsbyggnad är infrastrukturen hårdvaran i samhällssystemet. Hållbara transporter är grundläggande för en grön omställning av samhället. Kommunens storlek gör den utmärkt för att utvecklas till ett föredöme som cykelstad.


Vi vill

 • att kommunen prioriterar cyklismen med bättre cykelvägar och säkrare parkeringar

 • att kommunen inleder försök med bilpool och elcykelpool

 • att kommunen arbetar för tågstopp i Kättilstorp och VartoftaLANDSBYGDSUTVECKLING

Vi har en produktiv och levande landsbygd som är en guldgruva för en grön omställning av samhället. Kommunens organisation och verksamheter ska stödja nätverkande på landsbygden och konsumera i första hand närodlat och ekologiskt för landsbygdens och miljöns skull.


Vi vill

 • att kommunen ställer hårda miljö- och klimatkrav i all sin upphandling.

 • köpa i första hand mat som är närprodudcerad och säsongsanpassad

 • att en landsbygdsfond inrättas för utveckling av landsbygden. Fonden ska prioritera ekologiskt, socialt och kulturellt hållbara initiativ.

BARN OCH UNGAS RÄTTIGHETER

Vår övertygelse är att en demokrati med möjlighet för aktivt deltagande föder engagemang och ansvarstagande hos varje medborgare. Det är vuxnas ansvar och skyldighet att barns rättigheter uppfylls. Det vi satsar på våra barn får vi igen mångfalt i framtiden. Kommunen ska tillvarata barns och ungdomars åsikter och erfarenheter kring sina egna omständigheter. Härmed kan vi ge barn och unga verkligt inflytande på alla beslut som berör dem.


Vi vill

 • att nämnderna vid beslut som berör barn och unga, tillfrågar dem om deras upplevelser och erfarenheter.

 • att kommunen ansöker om att få bli försökskommun för rösträtt från 16 års ålder.

 • att Ungdomens Hus ska styras av en styrelse med ungdomar i majoritet.FOLKHÄLSA

Kommunen skall aktivt verka för en god och jämlik hälsa. Folkhälsoperspektivet ska genomsyra all kommunal verksamhet. Vi ska ge förutsättningar för att skapa och sprida kunskap, medvetenhet och goda rekreationsmöjligheter.


Vi vill

 • att kommunen aktivt ska arbeta för att minska skadeverkningarna av alkohol, tobak och andra droger.

 • utveckla fler promenadstråk och parkmiljöer

 • att kommunen aktivt utökar samarbete med civilsamhällets aktörer inom folkhälsoområdetEKONOMI

Det är viktigt att kommunen har en långsiktigt hållbar ekonomi. Vi stöder därför flerårsplaner och flexibilitet utifrån de skilda verksamheternas omvärldsanpassningar. Det är viktigt att kommunen ser satsningar på kommuninvånare som investeringar i en bättre framtid i stället för som samhällsekonomiska kostnader.


Vi vill

 • att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska få en högre grad av ekonomisk flexibilitet i sin årsbudget.

 • förstärka de förtroendevaldas insyn och inflytande över kommunens upphandlingar.

 • att gröna nyckeltal ska utvecklas för kommunens verksamheter samt att ett ekologiskt bokslut ska upprättas parallellt med det ekonomiska bokslutet.DEMOKRATI OCH JÄMSTÄLLDHET

Vi utgår från att människan är aktiv och skapande och att vi ska kunna påverka våra liv och vårt samhälle i den riktning vi önskar. Alla skall ha frihet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Människans frihet att bestämma över sig själv skall bara begränsas av hänsyn till andra människors frihet och rättigheter, till kommande generationers rätt till en god livsmiljö, till andra kännande varelser och till det ekologiska systemets ramar.


Vi vill

 • införa medborgarförslag och medborgarberedningar för kommunfullmäktige, exempelvis ungdomsråd och jämställdhetsråd.

 • arrangera åsiktstorg, öppna nämndsammanträden och folkomröstningar vid särskilt intressanta kommunala beslut.

 • driva en aktiv jämställdhetspolitik och involvera samhällets alla aktörer.

MÅNGFALD, SAMLEVNAD OCH HBTQA

Ett samhälle med mångfald står bättre rustat för påfrestningar än ett homogent. Det gäller såväl kulturellt som i naturen. Vi tror att människans inre drivkraft för självutveckling ska ses som en av nycklarna i ett samhälle som leder till lycka för individen. Det är viktigt att kommunen aktivt arbetar mot all slags diskriminering.


Vi vill

 • att kommunen kontinuerligt fortbildar sina politiker och sin personal inom områdena barnkonventionen, HBTQA, jämställdhet och jämlikhet.

 • att informationsmaterial och blanketter anpassas till att passa även regnbågsfamiljer.

 • skapa och skärpa regelverk för att motverka uthyrning av lokaler till rasistiska organisationer.NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD

Att försörja sig, skapa och utvecklas är viktiga behov för en människa. Samhället behöver allas insatser för att fungera. På ett nationellt plan vill vi förenkla för anställningar och dela på jobben med en sänkt arbetstid, och att förenkla för ungdomar att få arbete. Den gröna omställningen ger falköpingsföretagen en särskild fördel med hög förankring i den gröna sektorn, logistiska fördelar samt god kreativitet och anpassningsförmåga. Det är de kreativa företagen som kommer att leda och vinna i den nödvändiga gröna omställningen av samhället.


Vi vill

 • skapa en lokal grön tankesmedja för gröna innovatörer, entreprenörer och företagare.

 • underlätta kollektiva resor till arbete och studier på annan ort, exempelvis fler tågstopp och pendlingsparkeringar.

 • att kommunala arbetsplatser inför 7 timmars arbetsdag som heltidsnorm. Detta är en hälsofrämjande och jobbskapande insats.
INTEGRATION

Idag står många människor i Falköpings kommun utanför samhället både socialt och ekonomiskt. Man saknar förutsättningar att ta sig in i gemenskapen och de politiska verktygen som prövas håller inte måttet. Vi måste göra allt för att ge alla människor en chans att komma in i samhället, annars gör vi en stor förlust, både mänskligt, utvecklingsmässigt och ekonomiskt.


Vi vill

 • driva en aktiv integrationspolitik och involvera alla samhällets aktörer.

 • på ett bättre sätt ta tillvara kompetensen hos nysvenskar.

 • stödja särskilda verksamheter för kvinnor med rötter i andra kulturer.


UTBILDNING


Skolan ska ge alla elever förutsättningar att klara kunskapsmålen. Skolan ska skapa ett gott samhälle där vi visar respekt för varandra och vår omvärld. Skolan ska vara en trygg plats där elever och personal trivs och kan utvecklas. Olika idéer och kulturyttringar ska uppmuntras och elevernas lust att lära ska stå i fokus.


Vi vill

 • tillföra skolan mer resurser för att säkerställa kvaliteten, i synnerhet när det gäller barn i behov av särskilt stöd.

 • anställa en progressiv genuspedagog i vår kommun.

 • servera närproducerad, ekologisk och klimatsmart mat i skolorna.

 • förstärka elevernas inflytande på skolans prioriteringarKULTUR, IDROTT OCH FRITID

Kultur och idrott ger oss utrymme uttrycka oss och att möta andra människor. Kultur och idrott skapar kreativitet som leder till samhällsutveckling och höjd livskvalitet. Idrott skall främja hälsa, lekfullhet, gemenskap och gott kamratskap. Demokratin i kultur- och idrottsföreningar är en grund i den svenska demokratin och skall ges möjlighet att fördjupas. Kultur- och fritidsaktiviteter ska vara tillgängliga för alla grupper i samhället oavsett ålder, kön och ekonomi. Konsumtion av kultur är en del av ekonomin som kan växa och samtidigt vara ekologiskt och socialt hållbar.


Vi vill

 • utveckla en kostnadsfri kulturskola där det finns möjlighet till integration med grundskolan.

 • att kommunen har jämställda villkor för flickors och pojkars fritidsintressen.

 • att Ungdomens Hus ska styras av en styrelse med ungdomar i majoritet.
VÅRD OCH OMSORG

Det är viktigt för oss att det egna självbestämmandet sätts i framkant i planeringen av vård och omsorg. Vi vill ha ett starkt inkluderande samhälle där alla känner sig sedda och behövda oavsett form av funktionsnedsättning och behov.


Vi vill

 • att integritet och respekt för människan ska prägla vården, omsorgen och det sociala arbetet. Grunden i detta arbete skall vara att ta tillvara det friska samt stärka och bibehålla människans funktioner och värdighet.

 • att äldrevården, barnomsorgen och den sociala omsorgen skall skötas huvudsakligen av kommunen, men är öppna för alternativa huvudmän.

 • att äldreomsorgen och barnomsorgen serverar närproducerad, ekologisk och klimatsmart mat.


Engagera dig
Bli medlem
Sprid budskapet